Fundusze Europejskie

Tytuł projektu:
Wprowadzenie produktu w postaci wag elektrycznych firmy Mobilwag na rynki o dużym potencjale pod kątem przemysłu i rolnictwa w postaci Litwy i Ukrainy.
 
Cel i planowany efekt projektu:
Firma Mobilwag planując działalność eksportową oraz ekspansję na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem sprzedaży produktów w postaci wag elektronicznych (najazdowe samochodowe, przemysłowe, nierdzewne) W ramach analizy przeprowadzono badanie 5 potencjalnych rynków zagranicznych, a ostatecznie firma doradcza zarekomendowała dwa rynki: Ukrainę i Litwę.
 
Firma Mobilwag oczekuje, że w wyniku internacjonalizacji:
a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Ukrainy i Litwy,
b) zwiększy przychody poprzez udział przychodu z eksportu w całości sprzedaży w wysokości o co najmniej 15%,
c) uzyska wzrost dochodów, który pozwoli na ciągłe ulepszanie swojej linii produkcyjnej,
d) nawiąże kontakty międzynarodowe, a dzięki profesjonalizmowi i gwarancji jakości swoich produktów będzie za pomocą marketingu szeptanego docierać do nowych klientów,
e) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym dzięki współpracy z podmiotami o charakterze międzynarodowym.
 
Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.
 
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 791 382,00 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100)
 
Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 546 890,00 PLN (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
 
Termin realizacji:
2021-11-01 – 2023-05-31
Skip to content