+48 793 071 071

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Kamil Włodarczyk informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych.

I. Wskazanie administratora – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Włodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOBILWAG Kamil Włodarczyk, ul. Czeremchowa 15, 20-807 Lublin, NIP: 7122774597 – dalej „ Administrator” .

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: W celu zawarcia i realizacji umowy o dzieło Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi uniemożliwi nam realizację zleconych usług.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Podane dane osobowe mogą być udostępniane:
1) podwykonawcom;
2) właściwym służbom i organom administracji, w przypadku wydania wiążącej decyzji lub żądania.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy, a także później – przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zrealizowano usługę na Pani/Pana rzecz. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane dane nie będą profilowane, ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania  usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem: Kamil Włodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOBILWAG Kamil Włodarczyk, ul. Czeremchowa 15, 20-807 Lublin, NIP: 7122774597, info@mobilwag.pl

Skip to content